ΕγγραφήΣύνδεσηΕπικοινωνία Καλάθι

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΣΠΙΤΙΩΝ HIKVISION ΚΑΜΕΡΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑ
HIKVISION AJAX MIKROTIK GRANDSTREAM KNX

Net Metering Δικαιολογητικά για Αίτηση Φωτοβολταϊκού

Η ZIATAKIS αναλαμβάνει την σύνταξη φακέλου για αίτηση Οικιακού Φωτοβολταϊκού Net Metering. Το κόστος ανέρχεται στα 250 €

. Τι περιλαμβάνεται :

Net Metering Διαδικασία Αδειοδότησης

Για να ξεκινήσει η διαδικασία αδειοδότησης θα ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα :

 1. Συγκέντρωση δικαιολογητικών από τον πελάτη και αποστολή στο info (at) ziatakis.gr
 2. Κατάθεση 250 € σε τραπεζικό λογαριασμό της ZIATAKIS
 3. Σύνταξη φακέλου και μελέτης του φωτοβολταϊκού συστήματος
 4. Υποβολή φακέλου στον ΔΕΔΔΗΕ
 5. Προσφορά σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ
 6. Πληρωμή προσφοράς σύνδεσης
 7. Υπογραφή σύμβασης σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ
 8. Κατασκευή Φωτοβολταϊκού συστήματος Net Metering
 9. Υπογραφή σύμβασης συμωηφισμού με τον πάροχο (ΔΕΗ ή άλλο πάροχο)
 10. Σύνδεση φωτοβολταϊκού με το δίκτυο

Net Metering Δικαιολογητικά

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την σύνταξη φακέλου :

 • 1. Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος
 • 2. Τοπογραφικό της θέσης εγκατάστασης (προκειμένου για κτιριακές εγκαταστάσεις εκτός σχεδίου πόλεως)
 • 3. Κάτοψη του χώρου εγκατάστασης
 • 4. Αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης του χώρου εγκατάστασης, κατά περίπτωση, ως ακολούθως:
 • 4α) Για εγκατάσταση του συστήματος αυτοπαραγωγής σε ιδιόκτητο χώρο από τον κύριο του χώρου αυτού
 • Τίτλος κυριότητας (αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης και πιστοποιητικού μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο) του ακινήτου που αντιστοιχεί στην εγκατάσταση κατανάλωσης εφόσον ταυτίζεται με το χώρο εγκατάστασης του συστήματος.
 • 4β) Για εγκατάσταση του συστήματος σε ιδιόκτητο χώρο από άλλον, πλην του ιδιοκτήτη, έχοντα τη νόμιμη χρήση του χώρου.
 • Αποδεικτικό νόμιμης χρήσης (αντίγραφο του μισθωτήριου συμβολαίου ή του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης ή του παραχωρητήριου) μεταξύ του αιτούντος και του ιδιοκτήτη του ακινήτου που αντιστοιχεί στην εγκατάσταση κατανάλωσης εφόσον ταυτίζεται με το χώρο εγκατάστασης του συστήματος
 • Έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου για την εγκατάσταση συστήματος αυτοπαραγωγής
 • 4γ) Για εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο
 • Πρακτικό απόφασης της γενικής συνέλευσης ή έγγραφη συμφωνία του συνόλου των συνιδιοκτητών του ακινήτου για τη χρήση του χώρου από τον αιτούντα.
 • Τίτλος κυριότητας ή αποδεικτικό νόμιμης χρήσης της οριζόντιας ιδιοκτησίας που αντιστοιχεί στην εγκατάσταση κατανάλωσης του αιτούντα
 • 4δ) Για εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος σε όμορο χώρο της εγκατάστασης κατανάλωσης του αιτούντα :
 • Τίτλος κυριότητας ή αποδεικτικό νόμιμης χρήσης του ακινήτου της εγκατάστασης κατανάλωσης ως τα (α) και (β) και επιπρόσθετα
 • Τίτλος κυριότητας ή αποδεικτικό νόμιμης χρήσης του χώρου εγκατάστασης του συστήματος
 • 5. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλου δημοσίου ενδιαφέροντος σκοπούς γενικής ή τοπικής εμβέλειας, τα νομιμοποιητικά έγγραφα (ΦΕΚ σύστασης και εκπροσώπησης, ή αντίγραφο καταστατικού, με τυχόν τροποποιήσεις)
 • 6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι: Όλοι ανεξαιρέτως οι συνιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών του κτιρίου έχουν υπογράψει το πρακτικό της γενικής συνέλευσης ή έχουν εγγράφως συμφωνήσει για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος
 • 7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι: Όλα τα στοιχεία που υποβάλλει με την αίτησή του είναι αληθή
 • 8. Νομιμοποιητικά έγγραφα εφόσον ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο (εάν δεν έχουν ήδη υποβληθεί)
 • 9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο αυτοπαραγωγός θα αναφέρει ότι καθ΄ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του φωτοβολταϊκού συστήματος δεν θα τροποποιηθούν οι ρυθμίσεις που δηλώθηκαν βάσει των απαιτήσεων της ανωτέρω Υπεύθυνης Δήλωσης μηχανικού
 • 10. Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/86 για την τήρηση όλων των σχετικών διατάξεων της πολεοδομικής και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς και για την ύπαρξη των τυχόν απαιτουμένων λοιπών αδειοδοτήσεων για την εν γένει νομιμότητα της εγκατάστασης του αυτοπαραγωγού και του υπευθύνου για την εγκατάσταση μηχανικού